องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบาย No Gift Policy*
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
นายทรง  อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.บ้านพี้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายทรง อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.บ้านพี้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
นายทรง  อายุยืน นายก อบต.บ้านพี้ พร้อมทีมงาน และ เจ้าหน้าที่ อพม.จังหวัดน่าน ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ รวม 9 ราย เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สอบถามความต้องการและหาแนวทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
นายทรง อายุยืน นายก อบต.บ้านพี้ พร้อมทีมงาน และ เจ้าหน้าที่ อพม.จังหวัดน่าน ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ รวม 9 ราย เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สอบถามความต้องการและหาแนวทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ โดยนายทรง อายุยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ร่วมกับคณะบริหาร,ผู้นำชุมชน,นางสาวพรรณภัทร  แก้วใหม่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ โดยนายทรง อายุยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ร่วมกับคณะบริหาร,ผู้นำชุมชน,นางสาวพรรณภัทร แก้วใหม่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
 
 
 
 
 
[ 03-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 14-12-2565] รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...   เอกสาร 1 
[ 01-12-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 01-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 03-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 01-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 01-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 04-01-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 01-12-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
[ 17-11-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ...   เอกสาร 1 
 
 
 
 
[ 15-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   ประกาศ 
[ 02-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ...   ประกาศ 
[ 31-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 09-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...   เอกสาร 1 
[ 07-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านพี้เหนือ ...   ประกาศ เอกสาร1 
[ 07-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านเกษตรสมบูรณ์ ...   ประกาศ เอกสาร1 
[ 29-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ...   เอกสาร 1 
[ 06-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...   เอกสาร 1 
[ 18-08-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายคอนกรีต ...   ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง 
[ 18-08-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตห้วยตึม ...   ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง 
 
 
[ 16-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ...   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 09-01-2566] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 13-12-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 11-11-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 17-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ...   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 06-10-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 01-09-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 09-08-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 18-07-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ...   ประกาศ เอกสาร 1 
[ 08-07-2565]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565   ประกาศ เอกสาร 1 
 
 
 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.