องค์การบริหารส่วนตำบล  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กิจการสภา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
โครการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะตำบลบ้านพี้ ประจำปี พ.ศ.2566
[27-04-2023]   โครการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะตำบลบ้านพี้ ประจำปี พ.ศ.2566 
งานประจำปีของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี พ.ศ.2566
[27-04-2023]   งานประจำปีของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
[27-04-2023]   กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566
[27-04-2023]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 
โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
[27-04-2023]   โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566
[27-04-2023]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
[11-10-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคต่างๆ
[06-10-2022]   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคต่างๆ 
นายทรง อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.บ้านพี้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
[28-07-2022]   นายทรง อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.บ้านพี้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
นายทรง อายุยืน นายก อบต.บ้านพี้ พร้อมทีมงาน และ เจ้าหน้าที่ อพม.จังหวัดน่าน ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ รวม 9 ราย เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สอบถามความต้องการและหาแนวทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
[06-06-2022]   นายทรง อายุยืน นายก อบต.บ้านพี้ พร้อมทีมงาน และ เจ้าหน้าที่ อพม.จังหวัดน่าน ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ รวม 9 ราย เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สอบถามความต้องการและหาแนวทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ โดยนายทรง อายุยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ร่วมกับคณะบริหาร,ผู้นำชุมชน,นางสาวพรรณภัทร แก้วใหม่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
[25-05-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ โดยนายทรง อายุยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ร่วมกับคณะบริหาร,ผู้นำชุมชน,นางสาวพรรณภัทร แก้วใหม่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้  
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสลากจุมปู ฮีบฮอยมะเก่า รากเหง้าแห่งวัฒนธรรม
[21-07-2021]   ขอเชิญร่วมงานประเพณีสลากจุมปู ฮีบฮอยมะเก่า รากเหง้าแห่งวัฒนธรรม 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day
[15-01-2021]   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหา
[05-10-2020]   โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหา 
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
[08-07-2020]   โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 
โครงการสัมมนาเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บ้านพี้
[08-07-2020]   โครงการสัมมนาเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บ้านพี้ 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
[08-07-2020]   กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบ้ติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
[09-04-2020]   โครงการอบรมเชิงปฏิบ้ติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะตำบลบ้านพี้ (กิจกรรม Big cleaning day)
[11-03-2020]   โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะตำบลบ้านพี้ (กิจกรรม Big cleaning day) 
โครงการถนนสะอาดเมื่องน่านปราศจากขยะตำบลบ้านพี้
[06-03-2020]   โครงการถนนสะอาดเมื่องน่านปราศจากขยะตำบลบ้านพี้  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของราชอาณาจักรภูฏาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
[29-01-2020]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของราชอาณาจักรภูฏาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
[28-01-2020]   โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 
โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[28-01-2020]   โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี พ.ศ. 2563
[28-01-2020]   กิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
[28-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
กิจกรรมจิตอาสา
[28-01-2020]   กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองน่าน-อำเภอบ้านหลวง-อำเภอเชียงม่วน 
การกำจัดขยะสดของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์
[19-11-2019]   การกำจัดขยะสดของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน อบต.บ้านพี้
[28-06-2019]   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน อบต.บ้านพี้ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 61)
[29-11-2018]   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 61) 
โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562
[29-11-2018]   โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
[28-08-2018]   โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2561
[28-08-2018]   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[22-06-2018]   โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
[17-01-2018]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
โครงการปลูกดอกดาวเรืองน้อมถวายและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ถวายแปลงปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง ร.9)
[24-10-2017]   โครงการปลูกดอกดาวเรืองน้อมถวายและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ถวายแปลงปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง ร.9) 
กิจกรรมโครงการ
[28-09-2017]   กิจกรรมโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
[28-09-2017]   กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
โครงการส่งเสริมตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กิจกรรมแก้หนี้แก้จนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
[27-09-2017]   โครงการส่งเสริมตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กิจกรรมแก้หนี้แก้จนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการ To Be Number one  ประจำปี 2560
[12-09-2017]   โครงการ To Be Number one ประจำปี 2560 
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
[31-08-2017]   โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาและกิจกรรม (Kick off) อนุรักษ์ คู คลอง ประจำปีงบประมาณ 2560
[31-08-2017]   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาและกิจกรรม (Kick off) อนุรักษ์ คู คลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน
[19-07-2017]   โครงการลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน 
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาร ประจำปี 2560
[19-07-2017]   โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาร ประจำปี 2560 
โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560
[04-07-2017]   โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2560
[20-06-2017]   โครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560
[01-06-2017]   โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560  
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลบ้านพี้
[20-04-2017]   โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลบ้านพี้ 
โครงการ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
[19-04-2017]   โครงการ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 
เปิดศูนย์ อปพร.อบต.บ้านพี้
[12-04-2017]   เปิดศูนย์ อปพร.อบต.บ้านพี้ 
การประชุมชี้แจงโครงการลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลัง ปี 2560
[09-04-2017]   การประชุมชี้แจงโครงการลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลัง ปี 2560 
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงาน อบต.บ้านพี้
[09-03-2017]   โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงาน อบต.บ้านพี้ 
กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำพี้ บ้านเกษตรสมบูรณ์
[24-02-2017]   กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำพี้ บ้านเกษตรสมบูรณ์ 
ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านพี้ ร่วมถวายเพลพระภิกษุ สามเณร ณ ป่าสุสานบ้านพี้เหนือ
[17-02-2017]   ข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านพี้ ร่วมถวายเพลพระภิกษุ สามเณร ณ ป่าสุสานบ้านพี้เหนือ 
คณะกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชน ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนและสิ่งของ
[16-02-2017]   คณะกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชน ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนและสิ่งของ 
โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ59
[16-02-2017]   โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ59 
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี
[16-02-2017]   โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี  
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสัมมนาศึกษาดูงาน
[16-02-2017]   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสัมมนาศึกษาดูงาน 
งานของดีอำเภอบ้านหลวง
[16-02-2017]   งานของดีอำเภอบ้านหลวง 
มอบเสื้อกันหนาวสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
[16-02-2017]   มอบเสื้อกันหนาวสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
อบต.บ้านพี้ร่วมกับประชาชนในตำบลจัดทำโฉนดชุมชน
[09-02-2017]   อบต.บ้านพี้ร่วมกับประชาชนในตำบลจัดทำโฉนดชุมชน  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.