องค์การบริหารส่วนตำบล  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กิจการสภา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120230515104049.pdf   10-04-2566  35  6
2   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120230616142038.pdf   13-03-2566  35  4
3   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616112940.pdf   13-02-2566  35  6
4   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616113338.pdf   15-12-2565  35  4
5   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616113500.pdf   09-12-2565  36  5
6   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616113548.pdf   12-09-2565  35  2
7   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616134617.pdf   15-08-2565  36  1
8   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616134724.pdf   05-08-2565  38  3
9   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616141713.pdf   21-06-2565  32  1
10   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616135342.pdf   12-06-2565  35  2
11   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616140137.pdf   11-04-2565  36  1
12   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616141227.pdf   07-04-2565  36  2
13   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230616141349.pdf   14-02-2565  36  2
14   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515101056.pdf   06-01-2565  36  1
15   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515100718.pdf   15-09-2564  37  2
16   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515100602.pdf   08-09-2564  37  1
17   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515100447.pdf   13-08-2564  36  1
18   รายงานการประุชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515100334.pdf   03-08-2564  37  1
19   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515100137.pdf   28-06-2564  35  1
20   รายงานการประุชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120230515095511.pdf   05-04-2564  36  1
21   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210709092107.pdf   09-02-2564  137  6
22   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210709091919.pdf   14-12-2563  125  3
23   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210709091829.pdf   04-12-2563  126  2
24   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210709091748.pdf   13-08-2563  115  2
25   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  เอกสาร 1   01-08-2563  122  1
26   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  เอกสาร 1   09-04-2563  118  1
27   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 4 เอกสาร 5   05-02-2563  160  2
28   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เอกสาร 1 เอกสาร 2   03-12-2562  167  3
29   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  เอกสาร 1 เอกสาร 2   17-09-2562  162  6
30   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 4   27-08-2562  132  5
31   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  doc120200421091855.pdf   16-08-2562  154  1
32   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  doc120200421091757.pdf   13-06-2562  140  1
33   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  doc120200421091706.pdf   10-04-2562  147  0
34   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  doc120200422034155.pdf   05-03-2562  164  0
35   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  doc120200421091409.pdf   26-02-2562  144  1
36   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120181115090719.ค   14-08-2561  147  4
37   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120181115090900.pdf   06-08-2561  162  1
38   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120181115090205.pdf   30-04-2561  161  1
39   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120181115085548.pdf   11-04-2561  160  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.