องค์การบริหารส่วนตำบล  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566  เอกสาร1 เอกสาร 2   15-05-2566  4  2
2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566  ประกาศ เอกสาร 1   12-04-2566  8  7
3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ประกาศ เอกสาร 1   10-03-2566  16  10
4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566  ประกาศ เอกสาร 1   14-02-2566  19  6
5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   09-01-2566  23  7
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   13-12-2565  23  3
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   11-11-2565  24  5
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   06-10-2565  22  
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   01-09-2565  21  
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   09-08-2565  27  
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   08-07-2565  21  
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   10-06-2565  23  
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   11-05-2565  23  1
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   08-04-2565  22  
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ประกาศ เอกสาร 1   09-03-2565  24  
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   14-02-2565  25  1
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564  ประกาศ เอกสาร 1   10-01-2565  23  
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564  ประกาศ เอกสาร 1   09-12-2564  24  2
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564  ประกาศ เอกสาร 1   04-11-2564  23  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.