องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  เอกสาร 1   01-03-2566  12  1
2   ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  เอกสาร 1 เอกสาร 2   22-02-2566  14  4
3   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินปรจำเดือน มกราคม 2566  เอกสาร 1   01-02-2566  19  1
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565  เอกสาร 1   03-01-2566  33  2
5   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสาร 1   14-12-2565  49  5
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  เอกสาร 1   01-12-2565  51  2
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  เอกสาร 1   01-11-2565  81  1
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  เอกสาร 1   03-10-2565  77  2
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  เอกสาร 1   01-09-2565  76  3
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  เอกสาร 1   01-02-2565  81  7
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564  เอกสาร 1   04-01-2565  99  5
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  เอกสาร 1   01-12-2564  104  5
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   17-11-2564  97  3
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564  เอกสาร 1   01-11-2564  116  5
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564  เอกสาร1   04-10-2564  118  13
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  เอกสาร1   01-09-2564  114  4
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  เอกสาร 1   02-08-2564  119  4
18   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210722062807.pdf   15-07-2564  124  17
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564  เอกสาร 1   01-07-2564  109  3
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  เอกสาร 1   01-06-2564  119  2
21   การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  doc120210514042025.docx   14-05-2564  123  6
22   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  เอกสาร1   12-05-2564  118  7
23   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  doc120210506085329.docx   06-05-2564  119  17
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564  เอกสาร 1   03-05-2564  112  4
25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120210422064037.pdf   22-04-2564  126  10
26   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120210422063640.pdf doc220210422063640.pdf   22-04-2564  116  14
27   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120210421025643.docx   21-04-2564  133  21
28   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  doc120210419064335.pdf   19-04-2564  129  9
29   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  doc120210419045855.pdf doc220210419045855.pdf doc320210419045855.pdf doc420210419045855.pdf   19-04-2564  120  17
30   แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  doc120210419045023.doc   19-04-2564  117  13
31   รายงานผลความพึงใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน  doc120210419044147.pdf   19-04-2564  112  6
32   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  doc120210512063448.pdf   09-04-2564  108  4
33   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120210506083711.pdf   08-04-2564  112  4
34   รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  108  3
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  119  3
36   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120210514070019.pdf   01-04-2564  113  6
37   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  doc120210506083832.pdf   31-03-2564  113  7
38   ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.บ้านพี้  doc120210330065331.pdf   30-03-2564  129  19
39   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  doc120210330041340.pdf   30-03-2564  118  7
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เอกสาร 1   02-03-2564  117  9
41   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เอกสาร1   01-02-2564  111  10
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564  เอกสาร 1   01-02-2564  130  6
43   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  doc120210505024158.pdf   13-01-2564  111  2
44   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564  doc120210505023908.pdf   13-01-2564  113  2
45   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120210503024934.pdf   13-01-2564  116  8
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้  เอกสาร 1   07-01-2564  136  3
47   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านพี้  doc120210419071721.pdf   06-01-2564  116  9
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563  เอกสาร 1   04-01-2564  121  2
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  เอกสาร 1   29-12-2563  132  5
50   ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เอกสาร 1   11-12-2563  105  1
51   ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เอกสาร 1   11-12-2563  102  2
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  เอกสาร 1   11-12-2563  119  3
53   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563  เอกสาร1   10-12-2563  116  7
54   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210721073340.pdf   09-12-2563  101  0
55   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ 1,2,4 หมู่ 3 หมู่ 1,3,4,5   09-12-2563  100  4
56   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563  doc120210507030443.pdf   09-12-2563  103  0
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  เอกสาร 1   02-11-2563  143  4
58   รายงานผลความพึงใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน  doc120210721071001.pdf   26-10-2563  94  3
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสาร 1   26-10-2563  93  3
60   รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  doc120210721070124.pdf   22-10-2563  83  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.