องค์การบริหารส่วนตำบล  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กิจการสภา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านพี้  doc120230905145939.pdf   05-09-2566  14  10
2   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินปรจำเดือน สิงหาคม 2566  เอกสาร 1   01-09-2566  8  2
3   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินปรจำเดือน กรกฎาคม 2566  เอกสาร 1   03-08-2566  7  1
4   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566  เอกสาร 1   03-07-2566  24  2
5   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566  เอกสาร 1   01-06-2566  36  2
6   ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ  doc120230515091105.pdf   11-05-2566  43  5
7   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน เมษายน 2566  เอกสาร 1   01-05-2566  50  1
8   การดูแลตัวเองเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  doc120230705142723.docx   27-04-2566  23  0
9   การดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์  doc120230705134845.docx   27-04-2566  21  0
10   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  เอกสาร 1   05-04-2566  57  1
11   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  เอกสาร 1   01-03-2566  66  1
12   ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  เอกสาร 1 เอกสาร 2   22-02-2566  80  10
13   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินปรจำเดือน มกราคม 2566  เอกสาร 1   01-02-2566  81  1
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565  เอกสาร 1   03-01-2566  91  2
15   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565  doc120230905160910.pdf   20-12-2565  2  7
16   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสาร 1   14-12-2565  115  8
17   ภูมิปัญท้องถิ่น ประจำตำบลบ้านพี้ ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230627150825.pdf   06-12-2565  39  20
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  เอกสาร 1   01-12-2565  109  2
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  เอกสาร 1   01-11-2565  136  1
20   รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านพี้  doc120230621150920.pdf   31-10-2565  32  2
21   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านพี้  doc120230623150814.pdf   06-10-2565  25  3
22   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคต่างๆ  doc120230630093010.pdf doc220230630093010.pdf   05-10-2565  28  4
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  เอกสาร 1   03-10-2565  135  2
24   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  doc120230703174410.กิจกรรม Bif Cleaning Day ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสองข้างทางถนนน่าน   03-09-2565  26  0
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  เอกสาร 1   01-09-2565  136  3
26   กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย  doc120230906115301.jpg doc220230906115301.jpg doc320230906115301.jpg doc420230906115301.jpg   06-08-2565  1  0
27   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)  ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570   28-07-2565  41  15
28   ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว ประจำปี 2565  doc120230703161814.pdf   03-07-2565  26  0
29   ประชาสัมพันธ์การฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  doc120230630095819.pdf doc220230630095819.pdf   30-06-2565  26  0
30   ลานกีฬาตำบลบ้านพี้  doc120230627155215.pdf   07-06-2565  28  7
31   กิตกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  doc120230703152952.pdf   03-05-2565  19  0
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  เอกสาร 1   01-02-2565  140  7
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564  เอกสาร 1   04-01-2565  159  5
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  เอกสาร 1   01-12-2564  167  5
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   17-11-2564  155  3
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564  เอกสาร 1   01-11-2564  174  5
37   ดำเนินการตรวจสอบอู่ซ่อมรถกรณีมีผู้ร้องเรียน  doc120230621153624.pdf   29-10-2564  35  1
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564  เอกสาร1   04-10-2564  176  13
39   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  doc120230703155007.pdf   03-10-2564  26  0
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  เอกสาร1   01-09-2564  171  4
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  เอกสาร 1   02-08-2564  173  4
42   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210722062807.pdf   15-07-2564  177  17
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564  เอกสาร 1   01-07-2564  161  3
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  เอกสาร 1   01-06-2564  173  2
45   การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  doc120210514042025.docx   14-05-2564  178  7
46   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  เอกสาร1   12-05-2564  172  7
47   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  doc120210506085329.docx   06-05-2564  173  17
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564  เอกสาร 1   03-05-2564  162  4
49   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120210422064037.pdf   22-04-2564  187  10
50   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120210422063640.pdf doc220210422063640.pdf   22-04-2564  172  14
51   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120210421025643.docx   21-04-2564  188  21
52   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  doc120210419064335.pdf   19-04-2564  185  9
53   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  doc120210419045855.pdf doc220210419045855.pdf doc320210419045855.pdf doc420210419045855.pdf   19-04-2564  169  17
54   แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  doc120210419045023.doc   19-04-2564  165  14
55   รายงานผลความพึงใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน  doc120210419044147.pdf   19-04-2564  167  6
56   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  doc120210512063448.pdf   09-04-2564  158  4
57   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120210506083711.pdf   08-04-2564  167  4
58   รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  169  3
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  169  3
60   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120210514070019.pdf   01-04-2564  167  6
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.