องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสู่ที่ทำกินบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   23-03-2566  1  1
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสู่ที่ทำกินบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  เอกสาร   09-03-2566  11  7
3   ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสู่ที่ทำกินบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING))  เอกสาร   09-03-2566  9  4
4   ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสู่ที่ทำกินบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   13-02-2566  19  2
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   02-11-2565  125  14
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   14-09-2565  31  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 1172 หมู่ที่ 2 บ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   31-03-2565  44  3
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   09-02-2565  131  9
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ เอกสาร1   07-02-2565  129  5
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ เอกสาร1   07-02-2565  125  5
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  เอกสาร 1   29-09-2564  128  2
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   06-09-2564  175  3
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายคอนกรีต (ใต้สะพานห้วยตึม ลูก 2) บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   18-08-2564  164  7
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตห้วยตึม ลูก 1 บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   18-08-2564  156  4
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามห้วยสะเต้า บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   19-07-2564  174  6
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามห้วยวังเกวียน บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   19-07-2564  154  9
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   06-07-2564  143  4
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   22-06-2564  157  2
19   ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   04-06-2564  158  10
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงรางริน คสล. ข้ามห้วยพริก บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   04-06-2564  145  5
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   04-06-2564  144  6
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ห้วยป่ายาง บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2  เอกสาร 1 เอกสาร2   24-05-2564  144  2
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ทุ่งมะแฮ่ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2  เอกสาร 1 เอกสาร2   24-05-2564  147  3
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ทุ่งตึม บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3  เอกสาร 1 เอกสาร2   24-05-2564  145  2
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองนาใต้ บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3  เอกสาร 1 เอกสาร2   24-05-2564  141  2
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   21-05-2564  146  4
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ดินทำกินบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   05-05-2564  178  3
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ดินทำกินบ้านพี้เหนือ หมู่ที่4  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   05-05-2564  147  1
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ดินทำกินทุ่งบน  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   05-05-2564  146  1
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ดินทำกินบ้านพี้เหนือ หมู่ที่4  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   05-05-2564  150  5
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาศูนยน์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพี้หลังใหม่  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลางปรับปรุงหลังคาศพด.หลังใหม่   28-04-2564  146  3
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านพี้  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลางปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ม.1 ราคากลางปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ม.4   22-03-2564  173  7
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านพี้เหนือ หมู่ที่4 ตำบลบ้านพี้  เอกสาร 1   18-03-2564  155  2
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4  เอกสาร 1 เอกสาร2   09-03-2564  167  4
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4  เอกสาร 1   04-03-2564  148  2
36   ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4  เอกสาร 1   03-03-2564  150  2
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่1 บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านพี้กลางหมู่ที่5 ตำบลบ้านพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เอกสาร 1   01-03-2564  146  2
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5  ประกาศ อบต.บ้านพี้ เอกสาร1   25-02-2564  151  9
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแวมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์  เอกสาร 1   17-02-2564  150  3
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสาร 1   17-02-2564  157  14
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 1 บ้านพี้ใต้ หมู่ 2 บ้านพี้กลาง หมุ่ 5  เอกสาร 1   05-02-2564  189  8
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้  เอกสาร 1 เอกสาร2 เอกสาร 3 เอกสาร4 เอกสาร5   03-02-2564  145  4
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3  เอกสาร 1   29-01-2564  161  22
44   ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านพี้ใต้ หมุ่ที่ 2 บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5  ร่างประกาศฯ   27-01-2564  154  7
45   ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3  ราคากลาง ที่มาราคากลาง   27-01-2564  152  8
46   ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5  ราคากลาง ที่มาราคากลาง   27-01-2564  154  11
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้นบ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง   19-01-2564  153  7
48   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เอกสาร 1   28-12-2563  157  3
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 และบ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5  เอกสาร 1   15-12-2563  153  4
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3  เอกสาร 1   15-12-2563  159  3
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  เอกสาร 1   13-11-2563  164  12
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  เอกสาร 1   16-09-2563  145  2
53   ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านพี้เหนือ  เอกสาร1   08-09-2563  214  17
54   ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4  เอกสาร   03-09-2563  158  9
55   ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสวนหย่อม บ้านพี้ใต้  เอกสาร เอกสาร 1   16-06-2563  206  10
56   ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านพี้เหนือ  เอกสาร เอกสาร 1   16-06-2563  216  6
57   ประกาศราคากลางก่อสร้างป้ายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานอบต.บ้านพี้  เอกสาร เอกสาร 1   16-06-2563  170  8
58   สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 1172 พี้เหนือ - พี้ใต้ ตำบลบ้านพี้  เอกสาร1 เอกสาร2   26-05-2563  149  12
59   สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้  เอกสาร1   14-05-2563  149  9
60   สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้  เอกสาร1 เอกสาร2   13-05-2563  105  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.