องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตลิ่งไหล่ทางถนนสายห้วยพริกน้อย บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ   13-03-2566  1  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝายพี้หลวง บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ   09-03-2566  1  0
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อคสล.ข้ามถนนสายห้วยพริกน้อย บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ   01-03-2566  2  0
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   16-01-2566  36  4
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   15-11-2565  21  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณสำนักงาน อบต.บ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ   04-11-2565  2  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นห้องปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ห้อง  ประกาศ   04-11-2565  1  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงาน อบต.บ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศ   04-11-2565  1  0
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   17-10-2565  83  2
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-09-2565  22  0
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาหน้าเมรุป่าสุสาน บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   01-09-2565  22  0
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565  ประกาศ เอกสาร 1   18-07-2565  81  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางรินส่งน้ำลำเหมืองทุ่งบน บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   07-07-2565  21  0
14   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยฝาง บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   05-07-2565  23  0
15   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานห้วยตึม บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   05-07-2565  23  0
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางน้ำฝนสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-07-2565  21  0
17   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-07-2565  18  0
18   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-07-2565  20  0
19   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ทำกิน บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร1   24-06-2565  19  0
20   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ทำกิน บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร1   24-06-2565  19  0
21   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   08-06-2565  19  0
22   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-06-2565  19  0
23   ประองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   24-05-2565  19  0
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   24-05-2565  25  0
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 1172 หมู่ที่ 2 บ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   27-04-2565  26  0
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565  ประกาศ เอกสาร 1   20-04-2565  85  1
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564  ประกาศ เอกสาร1   10-01-2565  103  4
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564  เอกสาร1   21-10-2564  130  4
29   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนกันยายน 2564  เอกสาร1   07-10-2564  131  4
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564  เอกสาร1   06-10-2564  111  3
31   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนสิงหาคม2564  เอกสาร1   09-09-2564  111  2
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564  เอกสาร1   08-09-2564  111  4
33   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนกรกฎาคม 2564  เอกสาร1   09-08-2564  102  2
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564  เอกสาร 1   06-08-2564  131  3
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564  เอกสาร 1   13-07-2564  133  10
36   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนมิถุนายน 2564  เอกสาร 1   06-07-2564  111  4
37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564  เอกสาร 1   05-07-2564  106  6
38   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนพฤษภาคม 2564  เอกสาร 1   07-06-2564  139  5
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564  เอกสาร 1   04-06-2564  115  3
40   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนเมษายน 2564  เอกสาร 1   11-05-2564  113  3
41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564  เอกสาร 1   06-05-2564  114  4
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564  เอกสาร 1   21-04-2564  134  8
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  117  8
44   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนมีนาคม 2564  เอกสาร 1   02-04-2564  127  4
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เอกสาร 1   08-03-2564  120  6
46   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เอกสาร 1   08-03-2564  115  5
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2564  เอกสาร 1   03-02-2564  117  16
48   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนมกราคม 2564  เอกสาร 1   03-02-2564  139  13
49   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  ประกาศ อบต.บ้านพี้ สาระสำคัญฯ   29-01-2564  120  11
50   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารอบเดือนธันวาคม 2563  เอกสาร 1   08-01-2564  119  3
51   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563  เอกสาร 1   07-01-2564  122  15
52   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563  เอกสาร 1   09-12-2563  119  15
53   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563  เอกสาร 1   02-11-2563  121  10
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563  เอกสาร 1   30-10-2563  157  2
55   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  เอกสาร 1   26-10-2563  120  15
56   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563  เอกสาร 1   12-10-2563  118  1
57   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563  เอกสาร 1   10-09-2563  117  1
58   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563  เอกสาร 1   07-08-2563  111  2
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  เอกสาร1   21-07-2563  194  2
60   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563  เอกสาร1   10-07-2563  209  5
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.