องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
ระบบภูมิสารสนเทศ การจัดการน้ำชุมชน
ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กิจการสภา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จาก การปฏิบัติหน้าที
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลือนจริยธรรม
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง โดยประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน ประมาณ 45 กิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 135 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,375 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากม่อนดอยโตน ยอด 776 บริเวณพิกัด P A 489951 ใช้สันดอยเป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันออก ผ่านยอด 690 บริเวณพิกัด

P A 518951 ใช้สันดอยเป็นแนวเขตลาดลงสู่หุบเขาผ่านห้วยปี้น้อยที่บริเวณพิกัด P A 535939 แล้วข้ามห้วยตัดขึ้นสันเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปตามสันเขาโดยใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขต วกขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านยอด 1186 บริเวณพิกัด P A 563975 วกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตผ่านบ้านขุนปี้ถึงยอด 1389 ขุนน้ำสะเนียนบริเวณพิกัด P A 583997 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากขุนน้ำสะเนียน ยอด 1389 บริเวณพิกัด P A 583997 ใช้สันเขาเป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดไปตามไหล่เขาลงพบห้วยปี้ บริเวณพิกัด P A 604974 ใช้ห้วยปี้เป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงสบห้วยบริเวณพิกัด P A 612967 ตัดขึ้นสันเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้สันเขาเป็นแนวเขตขึ้นไปผ่านยอด 802 บริเวณพิกัด P A 622957 ใช้สันเขาเป็นแนวเลี้ยวอ้อมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านยอด 802 บริเวณพิกัด

P A 617946 ผ่านไหล่เขา 691 บริเวณพิกัด P A 614943 ตัดขึ้นสันเขาด้านทิศใต้ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ผ่านยอด 854 บริเวณพิกัด P A 605937 แล้วเลี้ยวหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขต ผ่านขุนน้ำสะเนียน ยอด 963 บริเวณพิกัด P B 611901 ใช้สันเขาเป็นแนวไปทางทิศใต้จนถึงถนนสายน่าน – เชียงม่วน ใกล้ยอด 814 บริเวณพิกัด P A 615871 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสวด ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสานน่าน – เชียงม่วน บริเวณพิกัด P A 615871 ใช้ถนนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันตก จนถึงบริเวณไหล่เขา เนิน 442 บริเวณพิกัด P A 544857 หักลงเนินไปทางทิศตะวันตกใช้ร่องเขาเป็นแนวเขต จนถึงห้วยสาขาน้ำปี้ที่บริเวณพิกัด P A 534858 ใช้ลำห้วยน้ำพี้เป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบน้ำแม่สวดที่บริเวณสบน้ำ บริเวณพิกัด P A 491868 แล้วใช้แม่น้ำสวดเป็นแนวเขตทวนน้ำไปทางขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงช่องเขาบริเวณสบน้ำแม่สุก บริเวณพิกัด P A 464891 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่สวดบริเวณช่องเขา บริเวณพิกัด P A 464891 ขึ้นไปตามสันเขาทางทิศเหนือถึงยอด 625 บริเวณพิกัด P A 466908 ใช้สันเขา(ยอดสันปันน้ำ) เป็นแนวเขตไปทางทิศเหนือ ผ่านยอด 728 ดอยโตน บริเวณพิกัด P A 468923 เลี้ยวลงไปตามสันเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามช่องเขาระหว่างดอยโตนที่บริเวณพิกัด P A 479936 ขึ้นสันเขาม่อนดอยโตนทางทิศตะวันออกเฉียงถึงบริเวณ P A 483950 เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกถึงยอด 776 บริเวณพิกัด P A 489951 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

 

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ป่า และมีสภาพเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ใช้ในการเกษตรเล็กน้อย และพื้นที่ราบที่เชิงเขา โดยจัดแบ่งการใช้พื้นที่ได้ดังนี้

- พื้นที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย คิดเป็นพื้นที่ 2,937.5 ไร่

- พื้นที่ทำนา คิดเป็นพื้นที่ 1,551 ไร่

- พื้นที่ทำไร่ข้าวโพด คิดเป็นพื้นที่ 10,446 ไร่

- พื้นที่ปลูกถั่วเหลือง คิดเป็นพื้นที่ 330 ไร่

- พื้นที่ปลูกผลไม้ คิดเป็นพื้นที่ 694.6 ไร่

- พื้นที่ปลูกยางพารา คิดเป็นพื้นที่ 2,287.75 ไร่

- พื้นที่ภูเขา , ป่าไม้ คิดเป็นพื้นที่ 67,838 ไร่

 

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้มีเนื้อที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ผู้นำชุมชน

ตำแหน่ง

หมู่ที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์

นายประสด น้ำพี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

หมู่ที่ 2 บ้านพี้ใต้

นายอุดม อุดคำอ้าย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตึม

นายเลิศ บังเมฆ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓

หมู่ที่ 4 บ้านพี้เหนือ

นายชัยวัฒน์ อุดคำอ้าย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

หมู่ที่ 5 บ้านพี้กลาง

นายสมชาย สิทธิยศ

กำนันตำบลบ้านพี้

ประชากร

ประชากรทั้งหมด 2,489 คน แยกเป็นชาย 1,252 คน หญิง 1,237 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 19 คนต่อตารางกิโลเมตร

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รวมจำนวนประชาก

เพศชาย

เพศหญิง

หมู่ที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์

156

235

225

460

หมู่ที่ 2 บ้านพี้ใต้

199

272

300

572

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตึม

66

121

102

223

หมู่ที่ 4 บ้านพี้เหนือ

250

417

408

825

หมู่ที่ 5 บ้านพี้กลาง

126

207

202

409

รวม

797

1,252

1,237

2,489

ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เดือน พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
  อบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-8986 โทรสาร 0-5471-8969
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.